๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ครบรอบ ๗๙ ปี การก่อตั้งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ครบรอบ ๗๙ ปี การก่อตั้งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์