โครงการ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร”

คณะกรรมการยุววิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดโครงการ “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร” เป็นการแนะนำวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และแนะแนวทางเส้นทางสู่การเป็นวิศวกร การขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ให้กับนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยนายประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วสท. และนายปกรณ์ การุณวงษ์ กรรมการยุววิศวกร วสท.

18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการ และประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม