โครงการเทคนิคการควบคุม และปรับแก้ชิ้นงาน Geometry Segment ด้านวิศวกรรมสำรวจแบบยั่งยืน”

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย พลเอกภุชงค์ วงษ์เกิด ประธานคณะอนุกรรมการฯ จัดสัมมนา และศึกษาดูงาน “โครงการเทคนิคการควบคุม และปรับแก้ชิ้นงาน Geometry Segment ด้านวิศวกรรมสำรวจแบบยั่งยืน”
ณ ศูนย์การผลิตชิ้นงานพรีคาสท์คอนกรีต อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

และขอขอบคุณ บริษัท ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562