โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 22

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)
สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 22
วันที่ 30 – 31 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. เวลา 9.00-16.00 น.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มภ์