โครงการอบรมศึกษาดูงานและสอบ วิศวกรรมโครงสร้างทางรถไฟ ขั้นพื้นฐาน (Fundamental of Railway Track Engineering) วันเสาร์ที่ 3,10,17,27 กุมภาพันธ์ 2561

อีกหนึงโครงการที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 3 และ 10 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับ วิศวกรรมโครงสร้างทางรถไฟ ขั้นพื้นฐาน  (Fundamental of Railway Track Engineering)    จัดโดยคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9