โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาโยธา

ผ่านพ้นไปแล้วกับโครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาโยธา วันที่ 20 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 ต้องขอขอบคุณ ท่านวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

– คุณประสงค์  ธาราไชย

– รศ.สิริวัฒน์   ไชยชนะ

– ดร.ธเนศ   วีระศิริ

โดยผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกรพิเศษสาขาโยธาต่อไป แอดมินเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกัน