แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.หรรษา วัฒนานุกิจ ได้รับรางวัลประจำปี พ.ศ. 2564

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.หรรษา วัฒนานุกิจ อดีต อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสรรหาบุคคลรับรางวัลนายช่างผู้ปิดทองหลังพระ ได้รับรางวัลประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
• นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่นด้านวิชาการ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) จากสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง จากสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมีคุณไกร ตั้งสง่า อดีตอุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และคุณชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมแสดงความยินดี