เสร็จสิ้นลงแล้วกับการประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน (กลางปี) ครั้งที่ 20 (20 th AFEO Midterm Meeting 2021) ผ่านระบบออนไลน์

เสร็จสิ้นลงแล้วกับการประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน (กลางปี) ครั้งที่ 20
(20 th AFEO Midterm Meeting 2021) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วสท.
ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ วสท.
รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ประธาน Disaster Preparedness, Mitigation and Management of AFEO
ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธาน AEI – Building of AFEO
พันโท ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง ประธาน Transportation and Logistic of AFEO
ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ เลขานุการคณะกรรมการต่างประเทศ วสท. และมีผู้แทน วสท. ร่วมประชุมอีกหลายท่าน รวมถึงผู้แทนจากประเทศสมาชิก
โดยมีหัวข้อในการประชุม ดังนี้
1. Environmental Engineering
2. Energy Work Group
3. Education and Training of Capacity Building Work Group
4. Disaster Preparedness, Mitigation and Management Work Group
5. Transportation and Logistic Work Group
6. Sustainable Cities Work Group
7. Adhoc Committee on Mobility of Engineers Forum
8. YEAFEO
9. WE-AFEO
10. Awards Meeting
11. AER Meeting
– AEI Electrical
– AEI Boiler
– AEI Building
– AEI Manufacturing
12. FEIAP Meeting
13. AFEO Governing Board Meeting
7 สิงหาคม 2564