เปิดใช้งานวันแรกแล้ว สำหรับห้องปฏิบัติการสถาบัน BIM เพื่อการออกแบบและก่อสร้าง (INSTITUTE OF BIM FOR DESIGN AND CONSTRUCTION)

เปิดใช้งานวันแรกแล้ว สำหรับห้องปฏิบัติการสถาบัน BIM เพื่อการออกแบบและก่อสร้าง (INSTITUTE OF BIM FOR DESIGN AND CONSTRUCTION)
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวถึงที่มาของห้องปฏิบัติการนี้ และมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ห้องปฏิบัติการฯ มีอุปกรณ์ที่เหมาะสม รองรับการอบรมขั้นสูงของการอบรมหลักสูตรแบบจำลองสารสนเทศ (Building Information Modelling) ในงานด้านวิศวกรรม ก่อสร้างและอุตสาหกรรม รวมถึงหลักสูตรอื่น ๆ ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่ต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการอบรมด้วย
2. เพื่อให้ผู้อบรมได้เกิดความสะดวก สนใจเข้าอบรมแบบปฏิบัติการจริง (Workshop) เพราะเมื่อจบหลักสูตรไปจะสามารถนำเอาความรู้ตามหลักสูตรไปสร้างสรรค์ผลงานทำงานตามวิชาชีพได้จริง
3. สร้างความสะดวกในการอบรมที่ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องนำคอมพิวเตอร์มาเอง หรือต้องจัดหาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องลงในเรื่องคอมพิวเตอร์ผู้อบรม รวมถึงปัญหาค่าใช้จ่ายในเรื่องลิขสิทธิ์ที่ต้องใช้โปรแกรมจำนวนมาก
ห้องปฏิบัติการฯ รองรับผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซอยรามคำแหง 39
โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เปิดให้เช่าห้องดังกล่าว หากหน่วยงานหรือสมาคมวิชาชีพสนใจ กรุณาติดต่อ คุณอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการสมาคมฯ ที่โทรศัพท์ หมายเลข 0-2184-4600-9 ต่อ 515 หรือ 0-2935-6509
16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการสถาบัน BIM เพื่อการออกแบบและก่อสร้างฯ