เทคนิคพิจารณ์ มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม

เทคนิคพิจารณ์ มาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม โดยคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

กล่าวเปิดโดย รศ.สวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพชร ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐานฯ และนำเสนอมาตรฐาน โดย
• รศ.สวัสดิ์ชัย เกรียงไกรเพชร ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐานฯ
• นายสมพัสตร์ สุวพิศ ประธานคณะอนุกรรมการร่างมาตรฐานฯ
• รศ.วิชัย เยี่ยงวีรชน กรรมการประจำมาตรฐานฯ
• นายณัฐสรณ์ คุปตะวาณิช อนุกรรมการและเลขานุการประจำร่างมาตรฐานฯ

เทคนิคพิจารณ์นี้ จัดขึ้นเพื่อให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดทำมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เพื่อขอข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร ผู้ใช้ และผู้ให้บริการการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ก่อนประกาศใช้มาตรฐาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและวิศวกรนำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติงานสำรวจมาตรฐานนี้จะกล่าวถึงการรวบรวมมาตรฐานข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับและงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยทางคณะทำงานได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อออกแบบจัดทำมาตรฐานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่องานวิศวกรรม เนื้อหามาตรฐานครอบคลุมเกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือทั้งประเภทของอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์บันทึกภาพในการสำรวจ โดยจะต้องสอดคล้องกับหลักวิชาการ ตลอดจนข้อกำหนดในกระบวนการสำรวจเพื่อให้ได้มาตรฐานในการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายที่มีความถูกต้องเหมาะสมแก่การนำไปใช้งานด้านวิศวกรรม

(14 ธันวาคม 2561)