เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงมาตรฐานให้ทันสมัย ได้รับเกียรติจาก รศ.ดรไกรวุฒิ เกียรติโกมล ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐาน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

เทคนิคพิจารณ์มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงมาตรฐานให้ทันสมัย เนื่องจากฉบับเดิมได้จัดทำมานานและไม่มีจำหน่าย และเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสำหรับวิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับเกียรติจาก รศ.ดรไกรวุฒิ เกียรติโกมล ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐาน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และคุณอนุชิต เจริญศุภกุล ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กฯ นำเสนอความเป็นมาในการจัดทำมาตรฐานและประเด็นปรับปรุงมาตรฐาน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://eit.or.th/wp-conte…/uploads/…/06/concret-201606-2.pdf

3 กรกฎาคม 2561 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ