อัตราค่าเช่าห้องประชุม และค่าอาหาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อัตราค่าเช่าห้องประชุม และค่าอาหาร
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์