อบรมเรื่อง “Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 23”

อบรมเรื่อง “Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 23”
เนื้อหา
1. กระบวนการก่อนเซ็นสัญญา
2. การเซ็นสัญญา
3. Kick Off Meeting
4. เงื่อนไขในสัญญา
5. การปิดสัญญา
6. เป้าหมายในการบริหารโครงการ
7. วงจรของโครงการ
8. บทบาทของผู้จัดการโครงการ
9. การวางแผนโครงการ
10. การควบคุมโครงการ
11. การปิดโครงการ
วิทยากรโดย นายบรรพต สุระมานะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ผู้ร่วมอบรมจำนวน 53 คน
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
24-25 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
สนใจอบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training