อบรมเรื่อง “เทคนิคการจัดทำรายงานตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามแบบ ปจ.1 และ ปจ.2 ฉบับใหม่ปี 2565 รุ่นที่ 5”

อบรมเรื่อง “เทคนิคการจัดทำรายงานตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามแบบ ปจ.1 และ ปจ.2 ฉบับใหม่ปี 2565 รุ่นที่ 5”
• Module 1 : ปั้นจั่นเหนือศีรษะและปั้นจั่นขาสูง (ตามแบบ ปจ.1)
• Module 2 : ปั้นจั่นหอสูงและปั้นจั่นเดอร์ริก (ตามแบบ ปจ.1)
• Module 3 : รถปั้นจั่นและปั้นจั่นติดตั้งบนรถบรรทุก (ตามแบบ ปจ.2)
วิทยากรโดย
1. นายสายัณต์ ฉิมประดิษฐ
– ประธานอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.
– รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.
2. นายหฤษฏ์ ศรีนุกูล
– รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.
– รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
26-27 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
สนใจอบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training