อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 57”

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 57”
เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
• พื้นฐานระบบท่อยืนและสายฉีดน้ำดับเพลิง
• พื้นฐานระบบส่งน้ำดับเพลิง
• พื้นฐานระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
• การติดตั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
Work shop
• การออกแบบห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและการหาขนาดถังน้ำดับเพลิง
• การออกแบบระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
• การออกแบบระบบท่อยืน
• ตัวอย่างแปลนอาคารเพื่อทำ Case Study
• การออกแบบระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในพื้นที่ครอบครองประเภทต่าง ๆ
วิทยากร โดย
1. นายวันชัย บัณฑิตกฤษดา
– ที่ปรึกษา คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
– อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. นายกาญจน์ รักศิริพงษ์
– กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
– วิศวกรอาวุโสระบบป้องกันอัคคีภัย Lincolne Scott Co., Ltd.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
26-28 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
สนใจอบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training