อบรมออนไลน์เรื่อง “การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 18”

อบรมออนไลน์เรื่อง “การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 18”
“เครื่องสูบน้ำเป็นอุปกรณ์ทางกลที่มีการใช้เป็นจำนวนมาก มีลักษณะการใช้งานที่หลากหลาย และเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานมาก หากเลือกใช้อย่างไม่ถูกต้อง เครื่องสูบน้ำอาจมีราคาสูงโดยไม่จำเป็น และทำงานนอกช่วงออกแบบ ซึ่งต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงกว่าที่ควรจะเป็น การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง จะประหยัดค่าติดตั้งได้มาก และที่สำคัญจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากตลอดอายุการใช้งาน”
วิทยากรโดย นายคุณครรชิต วิเศษสมภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหพีร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน เทคนิคเครื่องสูบน้ำ การประหยัดพลังงาน เทคนิคเกี่ยวกับวาล์วควบคุมอัตโนมัติ และระบบการบริหารจัดการเพื่อลดน้ำสูญเสียมีผู้ร่วมอบรมกว่า 40 คน
7 ตุลาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
อบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training