หลักสูตร ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 1

หลักสูตร

ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 1

วันที่ 27 มกราคม 2561 ณ อาคาร วสท. โดย

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์