หลักสูตรการอบรมเรื่อง “ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 4

เสร็จสิ้นไปแล้วกับอีกหนึ่งโครงการดีๆ เมื่อวันที่ 1- 3 กุมพาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นั้นก็คือโครงการ “ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 4 จัดขึ้นสำหรับวิศวกรที่มีความพร้อมในการเลื่อนขั้นประเภทสมาชิก โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์ ไชยชนะ ดร.ธเนศ วีระศิริ และ รองศาสตราจารย์เอนก ศิริพานิชกร ท่านได้เสียสละเวลามาบรรยายให้ 3 วันในหลักสูตรนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม มากกว่า 43 คน ท่านใดที่พลาดการอบรมคราวนี้ สามารถติดตามกำหนดการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ website : www.eit.or.th หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 02-184-4600 -9 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีหลักสูตรอีกมากมายที่น่าสนใจ