หลักสูตรการอบรมเรื่อง “ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 4

อีกหน่ึงโครงการที่ผ่านมา เมื่อวันที่  1-3 กุมภาพันธ์  2561 สำหรับ โครงการอบรม ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา  จัดโดยสถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยได้รับเกียรติ จากท่าน รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ  ดร. ธเนศ วีระศิริ  และ รศ.เอนก ศิริพานิชกร ให้เกียรติมาเป็นผู้ให้ความรู้ในหลักสูตรนี้  ท่านที่พลาดการอบรมครั้งนี้ โปรดติดตามการอบรมครั้งต่อไปได้ที่ www.eit.or.th  หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-1844600-9