สัมมนา IPA Seminar on Press-in Technology in Thailand

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ IPA จัดการสัมมนา IPA Seminar on Press-in Technology in Thailand หรือเทคโนโลยีการติดตั้งโดยใช้แรงกดในประเทศไทย ซึ่งภายในงานจะมีการบรรยายรายละเอียดของกระบวนการกด รวมถึงขั้นตอนการออกแบบและขั้นตอนการก่อสร้างควบคู่ไปด้วย

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เปิดงานและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายหลายท่าน ได้แก่
• Dr. Jaro Takemura
• ดร.วันชัย เทพรักษ์
• ดร.อิทธิชัย บุญสิริ
• Mr. Kohei Takata
• คุณวิษณุ วิวัฒนะประเสริฐ
• Mr. Tsuennnobu Nozaki
• Mr. Tomotaka Hirose
• ดร.ภาสกร กิติโยดม
• Dr. Osamu Kusakabe
(18 พ.ค.61)