สัมมนาโครงการก่อสร้างพระเมรุมาศ อาคารประกอบพระเมรุมาศ และงานภูมิทัศน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ในโครงการก่อสร้างพระเมรุมาศ อาคารประกอบพระเมรุมาศ และงานภูมิทัศน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร มีสมาชิกเข้าร่วมสัมมนามากกว่า 100 คน และไดรับความกรุณาจากกรมศิลปากร จัดส่งวิทยากรมาบรรยายดังนี้
คุณบุญเตือน ศรีวรพจน์ ที่ปรึกษาด้านวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิกชำนาญการ
คุณก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรม
คุณเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม
พร้อมกันนี้ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้เกียรติมอบเกียติบัตรให้กับวิยากรที่มาบรรยายครั้งนี้ด้วย