สัมมนาเรื่อง “การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบสะพาน”

7 เมษายน 2561 สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัทไมดาสทีมจำกัด จัดงานสัมมนาเรื่อง “การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบสะพาน” ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. โดยได้รับเกียรติในการเปิดงานโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ และได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ที่ร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ได้แก่
-อาจารย์ ปวริศร์ ศิริพิพัฒน์กุล
-อาจารย์ โอฬาร เวียงวีระ
-อาจารย์ ร.ต.ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์
-อาจารย์ ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ
-คุณ Hye Yeon Lee