สัมมนาพิเศษเรื่อง เครนล้มต่อเนื่อง! สาเหตุ ความจริง บทสรุป?

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย จัดสัมมนาพิเศษเรื่อง เครนล้มต่อเนื่อง! สาเหตุ ความจริง บทสรุป?
(Tower Crane Accident again! Cause Truth Conclusion?) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างความตระหนักและรับรู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการใช้งานปั้นจั่น/เครน อันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุจากการใช้งาน โดยได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 ท่าน

โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่
• อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการยกหิ้วและปั้นจั่นไทยฯ
• อ.ประวิทย์ โตรฐาน รองประธานฯ
• อ.หฤษฏ์ ศรีนุกูล กรรมการ
• อ.ธีรศักดิ์ เจริญ กรรมการ
• อ.ชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์ เลขานุการและกรรมการฯ
• คุณพิมพ์ภัทรา พวงสุกระวัฒนะ กรรมการวิศวกรหญิง
• อ.สุรศักดิ์ ซ่อนกลิ่น ผู้จัดการทั่วไปด้านความปลอดภัย บจก.ไทยชิมิสึ
• คุณศยามล รังษีรัตนา กรรมการผู้จัดการ บจก. ซันจูปิเตอร์ จก.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ขึ้น บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด, บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น