สมาคมสถาปนิกสยาม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ และเลขาธิการและกรรมการสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์ BIM LAB ที่อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วันนี้ คุณนิเวศน์ วะสีนนท์ อุปนายก สมาคมสถาปนิกสยาม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ และ คุณสุพจน์. เจียมจรัสรังษี. คุณชวลิต โล่ห์สีทอง เลขาธิการและกรรมการสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาให้เกียรติเยี่ยมชมศูนย์ BIM LAB ที่อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดในการร่วมกันพัฒนาวิชาชีพ BIM และการจัดทำมาตรฐาน BIM ที่มีองค์กร ทั้ง 2 สภาวิชาการและ2 สภาวิชาชีพ 1 สภาการค้าร่วมกับ 8 สมาคมวิชาชีพส่งผู้แทนมาร่วมเป็นกรรมการกับผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพ ปี 2021
โดยมีนาย ทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการ สถาบัน BIM แห่งประเทศไทยฯ ให้การต้อนรับ