ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมทำ (MOU) ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ “ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยเรื่อง ความร่วมมือด้านการรับรองดาตาเซนเตอร์ตามมาตรฐานที่ประกาศโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ”

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมทำ (MOU) ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ “บันทึกความเข้าใจว่าด้วยเรื่อง ความร่วมมือด้านการรับรองดาตาเซนเตอร์ตามมาตรฐานที่ประกาศโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ”

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
นำโดย
คุณ ศรันย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการ 
คุณ กมล เอื้อชินกุล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
นำโดย
คุณ สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายกคนที่ 3 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
คุณประสิทธิ์ เหมวราพรชัย กรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองดาตาเซ็นเตอร์ตามมาตรฐานที่จัดทำและเผยแพร่โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน