ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงกรณีขยะพิษและขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยและแนะนำแนวทางในการจัดการกับโรงงานแยกขยะอิเลคทรอนิกส์ ที่ควรเป็นไปตามข้อตกลงตามอนุสัญญาบาเซลซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีของอนุสัญญานี้

ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงกรณีขยะพิษและขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่งจาก 35 ประเทศเข้าประเทศไทย และกระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆทั่วประเทศกว่า 20 จังหวัด โดยและแนะนำแนวทางในการจัดการกับโรงงานแยกขยะอิเลคทรอนิกส์ ที่ควรเป็นไปตามข้อตกลงตามอนุสัญญาบาเซลซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีของอนุสัญญานี้ ทั้งนี้เป็นการนำเข้ามาเพื่อการคัดแยกแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะต้องมีการควบคุมการนำเข้า ดังนั้นหากยังมีความต้องการนำเข้าซากดังกล่าว ควรจะดำเนินการให้ถูกต้องและมีการควบคุมอย่างเข้มงวดตามกฎหมายของประเทศไทยที่มีอยู่