วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงแก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในอาคาร วสท. ประจำปี 2563

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงแก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในอาคาร วสท. ประจำปี 2563
ดำเนินการโดย บริษัท นิปปอนเคมิคอล จำกัด
30 พฤศจิกายน 2563