วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมพิธีปิดการประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียนครั้งที่ 38

พิธีปิดงาน CAFEO 38
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ และ ผศ.ดร.สุชัญญา โปษะยนันทน์ เลขานุการ คณะกรรมการต่างประเทศ วสท. ร่วมพิธีปิดการประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียนครั้งที่ 38 (38TH Conference of The ASEAN Federation of Engineering Institutions (CAFEO 38) ผ่านระบบออนไลน์ (เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) ร่วมกับประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ภายใต้หัวข้อ “Fostering Initiatives and Actions by AFEO to Build a Sustainable and Prosperous ASEAN Community”
โดยจัดระหว่างวันที่ 18 – 26 พฤศจิกายน 2563 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม และเป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านงานวิศวกรรมระหว่างภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการร่วมมือทางด้านมาตรฐานการตรวจสอบกลางในเรื่อง Boiler Building Electrical และ Manufacturing สำหรับในภูมิภาคอาเซียนด้วย
ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบธงการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป CAFEO 39 ให้กับ Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek (PUJA), Brunei Darussalam
26 พฤศจิกายน 2563