วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอแสดงความยินดีกับอาคารที่ผ่านการตรวจสอบเรื่อง “Fire Safety Management, Material Control, Exterior Planning, Exit Stairs, Exit Ways, Fire Wall/floor, Fire Alarm, Fire Suppression and Smoke Control”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอแสดงความยินดีกับอาคารที่ผ่านการตรวจสอบเรื่อง
“Fire Safety Management, Material Control, Exterior Planning, Exit Stairs, Exit Ways, Fire Wall/floor, Fire Alarm,
Fire Suppression and Smoke Control”
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาคารสู่ระดับอาเซียน
ประกาศผลรายชื่ออาคารที่ได้รับรางวัลโครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2020 (ผ่านเกณฑ์การประกวดร้อยละ 80) ได้แก่
1. อาคาร RATCH GROUP
โดย บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2. อาคาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. อาคาร ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
โดย เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ดร.ธเนศ วีระศิริ
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์