วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัด “เทคนิคพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling /BIM)

คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling /BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัด “เทคนิคพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling /BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ” เพื่อขอข้อคิดเห็นจากวิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน เจ้าของงาน และสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ก่อนประกาศใช้มาตรฐาน

โดยมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพต่างสาขาในการดำเนินงานโดยใช้ BIM ซึ่งเป็นระบบการทำงานที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการส่งถ่ายข้อมูลระหว่างกันบนกรอบงานที่กำหนดขึ้นในสภาพการทำงานทั้งวงจรตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ การออกแบบ และการก่อสร้าง

มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 100 คน และได้มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live วสท. ด้วย

24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.