วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าตรวจอาคาร โครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2020

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าตรวจอาคาร โครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2020
นำโดย นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานโครงการฯ นางสาวบุษกร แสนสุข ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท. นายจุลดิษย์ จายนียโยธิน กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท. นายวิเชียร บุษยบัณฑูร ที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้แทนจากสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และกรมโยธาธิการและผังเมือง
เจ้าของอาคารเข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. อาคาร RATCH GROUP
2. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
3. อาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

:: ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคุมอาคารของประเทศไทย เพื่อให้ทุกองค์กร และทุกหน่วยงานปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายของเจ้าของอาคาร หรือผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนต่าง ๆ

26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.