วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก ร่วมสรุปแผนงานการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 23 สิงหาคม 2563
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก โดย ดร.กิตติ จันทรา ประธานฯ ส่งผู้แทน ได้แก่ นายภูสิทธิ์ กิจสกุล นายเสริมพงษ์ ทัตตะโถ นายยศกร ชลรัตน และกรรมการสาขาภาคตะวันออก ร่วมสรุปแผนงานการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนนำเสนอกราบทูลฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป