วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันออก ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันออก โดย ดร.กิตติ จันทรา ประธานฯ ส่งผู้แทน ได้แก่ นายภูสิทธิ์ กิจสกุล นายเสริมพงษ์ ทัตตะโถมะ นายยศกร ชลรัตน กรรมการ และคณะวิศวกรสาขาภาคตะวันออก ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมการของตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (โดยการทาสีอาคาร และตีเส้นจราจร)

21 สิงหาคม 2563