วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตรวจสอบความเสียหายอาคารบ้านเรือน ถนน สะพาน ที่ได้รับความเสียหาย และมอบถุงยังชีพที่ อ.เภอเวียงสา จังหวัดน่าน และ อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2563

ตามที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตรวจสอบความเสียหายอาคารบ้านเรือน ถนน สะพาน ที่ได้รับความเสียหาย และมอบถุงยังชีพที่ อ.เภอเวียงสา จังหวัดน่าน และ อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2563 นั่น มีหน่วยงานและบุคคลต่อไปนี้
• ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 จ.เชียงราย
• คณะกรรมการ วสท. สาขาภาคเหนือ 1 จ.เชียงใหม่
• วิศวกรอาสาที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่าย และร่วมลงพื้นที่จากส่วนกลาง และในพื้นที่
• กลุ่มคลินิกช่าง 2559 ที่ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่าย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณทุกท่าน มาณที่นี้เป็นอย่างสูง