วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยส่งมอบ ห้อง Negative pressure cabinet Version 2 หรือห้องแยกเดี่ยวผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจแบบความดันลบ ให้กับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ความลงตัวที่พอดีระหว่างวิศวกรกับแพทย์ตอบโจทย์เพื่อการดูแลคนไข้โควิด-19

Negative pressure cabinet Version 2 หรือห้องแยกเดี่ยวผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจแบบความดันลบ

เป็นความร่วมมือระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมแพทย์ทหารบก และบริษัท อิตาเลียน-ไทย จำกัด เพื่อใช้เป็นห้องแยกในการป้องกันการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ

Negative pressure cabinet Version 2 ถูกปรับปรุงให้มีขนาดของห้องกว้างขึ้นเป็น 1.9 เมตร เพื่อให้สามารถบรรจุเตียงผู้ป่วย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งสามารถให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าไปให้การดูแลได้อย่างสะดวก

นอกจากนี้ยังมีการปรับพื้นที่เพิ่มเป็นห้อง Ante room หรือห้องพักก่อนเข้าห้องผู้ป่วย เพื่อเป็นกันชนไม่ให้มีอากาศเล็ดลอดจากห้องผู้ป่วยสู่บริเวณข้างเคียงและยังสามารถใช้เป็นห้องเปลี่ยนชุดสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยไม่ให้ออกมาปนเปื้อนภายนอกด้วย

ห้องดูแลผู้ป่วยต้นแบบฝีมือคนไทย มีราคาประมาณ 10,000 บาท สามารถนำไปประกอบใช้งานได้เอง สามารถใช้งานได้ทั้งในอาคารและในร่มนอกอาคาร โดยทางวิศวกรรมสถานฯได้จัดทำคู่มือการใช้งานไว้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ได้มีการตรวจสอบประเมินสมรรถนะจากแพทย์เฉพาะทางโรคปอดและโรคติดเชื้อ รวมทั้งการทดสอบทางด้านวิศวกรรม ซึ่งทำให้มีการพัฒนารูปแบบอย่างเหมาะสมในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

และในสัปดาห์หน้า Negative patient cabinet version 2 ทางบริษัท อิตาเลียน-ไทยจำกัด จะสามารถผลิตและทยอยส่งไปสนับสนุนโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนใต้ก่อนเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีจำนวนมากอยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้กองทัพบก โดย กรมแพทย์ทหารบก พรัอมให้การสนับสนุน เพื่อเสริมการทำงานร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่