วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ ตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet)

ตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ทำต้นแบบ (Prototype) นี้ เป็นทางเลือกหนึ่ง เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์ไวรัส COVID-19 แพร่ระบาด สำหรับจะนำใช้ในส่วนใดนั้น ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ในส่วนนั้น ๆ และก่อนใช้งานควรทำการตรวจสอบ
– ปริมาณการถ่ายเทอากาศ >12ACH
– Differential Pressure มากกว่า 2.5 pa (โดยในห้องผู้ป่วย ความดันต้องน้อยกว่าความดันภายนอก)
– อุณหภูมิภายในและภายนอก ต่างกันไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส
– ความชื้นสัมพัทธ์ 50-65% RH

**เพื่อความสะอาดของตู้ความดันลบต้องเปิดพัดลมอย่างน้อย 30 นาที ก่อนการใช้งาน
– เปิดพัดลมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หลังการเลิกใช้ตู้ความดันลบ
–  ต้องเปิดพัดลมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เมื่อมีการสลับผู้ป่วยคนใหม่เข้าตู้ความดันลบ

หมายเหตุ :
– ระมัดระวังการต่อท่อลมกับพัดลมจะต้องไม่ให้เกิดการรั่วโดยเด็ดขาด (การทดสอบการรั่วทำได้โดยให้เปิดพัดลมแล้วตรวจสอบบริเวณรอยต่อโดยการใช้ฟองสบู่หรือโฟมล้างมือทำความสะอาด)
– ความหนาของพลาสติกที่กำหนดให้ใช้ ไม่น้อยกว่า 500 ไมครอนหรือ (0.5 มิลลิเมตร)

สอบถามเพิ่มเติม
คุณอังศนา โทร. 08-9914-2005
คุณแสงดาว โทร. 08-0649-8128

คลิกดาวน์โหลด