วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ได้ทำหน้าที่ให้กับสังคม ด้วยการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทางการแพทย์”ห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศความดันลบ” (Airborne Inflection Isolation Room)

25 มีนาคม 2563 เป็นอีกวันหนึ่งที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ได้ทำหน้าที่ให้กับสังคม ด้วยการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญต่อความปลอดภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19

สิ่งประดิษฐ์นั้นเป็นต้นแบบของห้องสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ใช้ชื่อว่า “ห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศความดันลบ” (Airborne Inflection Isolation Room) ได้ออกแบบตามมาตรฐานทางการแพทย์ และวิศวกรรม เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยเกิดความปลอดภัย

ห้องดังกล่าว ขณะนี้ได้ทดสอบสมรรถนะการทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ผลเป็นที่พึงพอใจ เพื่อให้เกิดการยอมรับทางการแพทย์ วสท. ได้เชิญผู้แทนจากโรงพยาบาลอย่างน้อย 2 แห่ง ร่วมพิจารณารูปแบบ และการทำงาน ซึ่งทั้งสองแห่งเห็นว่าสามารถนำไปใช้กับโรงพยาบาลได้ และให้ วสท. นำห้องดังกล่าวไปทดลองใช้ที่โรงพยาบาล

ในลำดับต่อไป วสท. จะได้ทำการเขียนแบบโดยละเอียด กำหนดชนิด วัสดุ อุปกรณ์ รายละเอียดการคำนวณ คู่มือการใช้ การบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการขยายผลต่อไป

วสท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศความดันลบ” จะได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งใน และนอกสถานที่ และการเริ่มต้นของ วสท. จะช่วยผลักดันให้คนไทยได้สำนึกถึงความรับผิดชอบร่วมกัน ใส่ใจดูแลสุขภาพ และการปฏิบัติตามข้อแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อความผาสุก ของคนไทยในอนาคตร่วมกัน

เผยแพร่โดย นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัย COVID วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ