วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ขอเชิญชวนร่วมออกแบบปรับปรุงห้องประชุม เป็นศูนย์ BIM LAB ที่อาคาร วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ขอเชิญชวนร่วมออกแบบปรับปรุงห้องประชุม เป็นศูนย์ BIM LAB ที่อาคาร วสท.
เพื่อใช้ในการอบรมผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคคลทั่วไป โดยมีจุดประสงค์ให้การออกแบบและก่อสร้างโครงการนี้ใช้กระบวนการทำงานด้วย BIM ตามมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพของ วสท. โดยจะใช้โครงการนี้เพื่อเป็นโครงการต้นแบบใช้ระบบการทำงาน BIM ตามมาตรฐานของ วสท. ทั้งนี้จะดำเนินการตั้งแต่การออกแบบ การประมูล การทำราคากลาง การก่อสร้างและตกแต่งไปจนถึงการส่งมอบงาน
โดยคณะกรรมการมาตรฐานระบบ BIM ฉบับสภาวิชาชีพ ของ วสท. จะทำงานร่วมกับผู้ร่วมโครงการโดยใช้แนวทางการทำงานมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพ ของ วสท.
ดังนั้นนอกจากผู้ร่วมโครงการจะได้ค่าตอบแทนแล้วจะได้ประสบการณ์ทำงานจริงในการทำงานตามแนวทางมาตรฐานฉบับนี้ ของ วสท. ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่