วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบ นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ และงานด้านความปลอดภัยทางถนน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ และ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม เหรัญญิก เข้าพบ นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ และงานด้านความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งการจัดทำมาตรฐานการออกแบบ และมาตรฐานความปลอดภัย ในอนาคต

18 กุมภาพันธ์ 2563