วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม workshop ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านสาขาวิศวกรรม ด้านมาตรฐาน ฯลฯ

คณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม workshop ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านสาขาวิศวกรรม ด้านมาตรฐาน ฯลฯ เพื่อสรุป และกำหนดแผนการดำเนินงานของสมาคมต่อไป

11 มกราคม 2563 ณ โรงแรม อัมมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม