วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สัมภาษณ์ TNN16 เรื่อง “ลดเสี่ยงไฟไหม้ ให้อาคาร-บ้านปลอดภัย ในวันหยุดยาว”

สัมภาษณ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
โดย คุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.

เรื่อง “ลดเสี่ยงไฟไหม้ ให้อาคาร-บ้านปลอดภัย ในวันหยุดยาว”