วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดบรรยายเรื่องการใช้รหัสต้นทุน วสท.เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณก่อสร้างของภาครัฐ.

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดบรรยายเรื่องการใช้รหัสต้นทุน วสท.เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณก่อสร้างของภาครัฐ. ณ กรมบัญชีกลาง โดยได้รับเกียรติ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากมายหลายท่าน