วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดเสวนาเรื่อง “วิกฤติน้ำ วิกฤติประชา .. หาทางแก้อย่างไร?”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดเสวนาเรื่อง “วิกฤติน้ำ วิกฤติประชา .. หาทางแก้อย่างไร?”

เพื่อระดมสมองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญ และภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไข ทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ในระยะกลางและระยะยาวต่อไป

โดย
นายมนูญ อารยะศิริ ประธานคณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วสท.
นายปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประธาน และที่ปรึกษาคณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วสท.
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อดีตเลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และอดีตประธานอนุกรรมการสาขาวิศวกรแหล่งน้ำ วสท.
ดร.สมภพ สุจริต ผู้เชี่ยวชาญเขื่อน กรมชลประทาน และกรรมการวิศวกรอาวุโส วสท.
นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน
นายประเชิญ คนเทศ ประธานศูนย์ประสานงานความร่วมมือฝ่าภัยพิบัติคนนครปฐม
นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา กรมทรัพยากรน้ำ

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วสท. และผู้ร่วมเสวนาจากหน่วยงานต่าง ๆ

ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.