วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ผู้แทน ASEAN Federation of Engineering Organisations (AFEO) สมาพันธ์ วิศวกรอาเซียน ส่ง ผศ.ดร. กิจพัฒน์ ภู่วรรวรรณ กรรมการต่างประเทศ วสท. เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน “5th ASEAN Mayors Forum” (สัมมนานายกเทศมนตรีอาเซียน) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ซึ่งจัดโดย UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) 

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ผู้แทน ASEAN Federation of Engineering Organisations (AFEO) สมาพันธ์ วิศวกรอาเซียน ส่ง ผศ.ดร. กิจพัฒน์ ภู่วรรวรรณ กรรมการต่างประเทศ วสท. เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน “5th ASEAN Mayors Forum” (สัมมนานายกเทศมนตรีอาเซียน) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้
ซึ่งจัดโดย UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific)
และ UCLG ASPAC (United Cities and Local Government Asia Pacific) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration, BMA)

การประชุมนี้จัดเพื่อมุ่งเน้นไปที่การปกครองส่วนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของ United Nation (UN)
เรื่อง SDGs (Sustainable Development Goals) ทั้ง 17 ด้าน ภายในปี 2030 ดังนี้

1. No Poverty
2. Zero Hunger
3. Good Health and Well-Being
4. Quality Education
5. Gender Equality
6. Clean Water and Sanitation
7. Affordable and Clean Energy
8. Decent Work and Economic Growth
9. Industry, Innovation and Infrastructure
10. Reduced Inequalities
11. Sustainable Cities and Communities
12. Responsible Consumption and Production
13. Climate Action
14. Life below Water
15. Life on Land
16. Peace Justice and Strong Institutions
17. Partnerships for the Goals

26-27 สิงหาคม 2562 ณ องค์การสหประชาชาติ