วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคตะวันตก ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดการบรรยายหัวข้อ “Smart Engineer”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคตะวันตก ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดการบรรยายหัวข้อ “Smart Engineer” โดยอาจารย์ประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วสท. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำนักเรียนระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ และช่างก่อสร้าง ได้เข้าใจหลักการทำงานในวิชาชีพวิศวกรรม สนับสนุนแนวคิด และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนได้เรียนต่อในระดับชั้นปริญญาตรี เพื่อจะเป็นวิศวกรที่ดี และมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

16 สิงหาคม 2562