วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม AFEO midterm meeting 2019 (การประชุมร่วมกับสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม AFEO midterm meeting 2019 (การประชุมร่วมกับสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 ณ Centre Point Hotel, Gadong, Bandar SDeri Begawan, Brunei Darussalam
นำโดย ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการโครงการและต่างประเทศฯ ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการฯ และประธาน AEI Building work group, AFEO รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี พันตรี ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง กรรมการต่างประเทศฯ และประธาน Transportation & Logistic work group, AFEO และผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ เลขานุการต่างประเทศฯ
ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และอื่นๆ เพื่อสร้างความร่วมมือ ด้านต่าง ๆ ดังนี้ ASEAN Engineering Inspection in Building, Electrical Installation, Boiler
ด้าน Education, Environment, Energy, Transportation & Logistic Sustainable Cities, Disaster Preparedness and Mobility of Engineers Forum
และมี Technical Visit at Brunei Temburong Bridge Project Site
ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ด้านวิศวกรรม เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคเอเซียให้พัฒนาไปพร้อมกัน