วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนาเรื่อง “เตรียมความพร้อมวิศวกรไทยสู่ 5G”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดเสวนาเรื่อง “เตรียมความพร้อมวิศวกรไทยสู่ 5G” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
22 เมษายน 2562