วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ และ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม เหรัญญิก เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2561 และงบการเงินต่อสมาชิก โดยสมาชิกให้การรับรองฯ

22 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ