วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับกองควบคุมอาคารสำนักการโยธา กทม. กองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สภาวิศวกร สมาคมตรวจสอบอาคาร เข้าตรวจพื้นที่เกิดเหตุไฟไหม้เซ็นทรัลเวิลด์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับกองควบคุมอาคารสำนักการโยธา กทม. กองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สภาวิศวกร สมาคมตรวจสอบอาคาร เข้าตรวจพื้นที่เกิดเหตุไฟไหม้เซ็นทรัลเวิลด์

ผู้แทนเข้าร่วมลงพื้นที่ได้แก่ รศ.สิริวัฒฯ์ ไชยชนะ ที่ปรึกษาสมาคม ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ อาจารย์บุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย อาจารย์จุลดิษย์ จายนียโยธิน กรรมสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และคณะทำงานวิศวกรอาสาภัยพิบัติ

เบื้องต้นระบุว่าเหตุเพลิงไหม้ สันนิษฐานว่าต้นเพลิงเกิดที่ห้องเครื่อง ชั้นบี 2 ของอาคาร จากการตรวจสอบโครงสร้างของตัวอาคารพบว่ายังคงแข็งแรง เนื่องจากความร้อนไม่ได้กระทบโครงสร้างโดยตรง ประกอบกับช่วงเกิดเพลิงไหม้ เป็นช่วงระยะเวลาไม่นาน

(11 เมษายน 2562)