วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงพื้นที่ตรวจเหตุไฟไหม้โรงงานไม้กวาด โชคชัย 4 ซอย 54 เพื่อตรวจสอบควมมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ กรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานเขตลาดพร้าว ลงพื้นที่ตรวจเหตุไฟไหม้โรงงานไม้กวาด โชคชัย 4 ซอย 54 เพื่อตรวจสอบควมมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

(11 เมษายน 2562)